برگزاری جلsه هیات مدیره انجمن با وزیر صنعت، معدن و تجارت