صدور۳۰ میلیون دلار کاشی و سرامیک ایران به پاکستان تا پایان سال جاری