ارائه خدمات مستند سازی با هدف ثبت اتفاقات و اقدامات صورت گرفته در طول زمان برگزاری نمایشگاه و همچنین در بازه زمانی ساخت غرفه می تواند در قالب فیلمی مدون پروسه حضور در نمایشگاه بین المللی تهران را یه تصویر در آورد . بدین منظور گروهی شامل فیلم بردار ، عکاس ، نورپرداز و کارگردان طی ۸ روز ( ۴ روز غرفه سازی و ۴ روز برگزاری نمایشگاه ) نسبت به این موضوع اقدام می نمایند . در انتها نیز فیلمی تدوین شده به هر مجموعه ارائه می گردد .